Formularz

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS „POLONIJNY RODZIC NA 6” EDYCJA VII – 2024
Czas trwania 1.01.2024- 31.03.2024

(Prosimy o komputerowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, złożenie odręcznego podpisu, zeskanowanie dokumentu i przesłanie wraz z pozostałą dokumentacją w nieprzekraczalnym terminie określonym w regulaminie konkursu na adres mailowy: polonijnyrodzicna6@gmail.com. ).

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnej.

Kwota dotacji: 6921,00 PLN

Całkowita kwota zadania publicznego: 65 056,42 PLN

Zadanie publiczne Wsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnej

polega na dofinansowaniu kosztów wynajmu, zakup nagród, druku, promocji oraz innych.