Uzasadnienie

Załącznik nr 2. Uzasadnienie
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS „POLONIJNY RODZIC NA 6” EDYCJA VI – 2023
Czas trwania 1.01.2023- 31.03.2023

Informacja/uzasadnienie od osoby zgłaszającej kandydata do udziału (dyrektor/ kierownik
szkoły). Nominować mogą: dyrektor, nauczyciele, Rada Rodziców). Zapraszamy do
kreatywności. (Uzasadnienie powinno być wypełnione komputerowo, należy złożyć odręczny
podpis, a zeskanowany dokument przesłać wraz z pozostałą dokumentacją na email
polonijnyrodzicna6@gmail.com ).