Uzasadnienie

Załącznik nr 2. Uzasadnienie
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS „POLONIJNY RODZIC NA 6” EDYCJA VII – 2024
Czas trwania 1.01.2024- 31.03.2024

Informacja/uzasadnienie od osoby zgłaszającej kandydata do udziału (dyrektor/ kierownik
szkoły). Nominować mogą: dyrektor, nauczyciele, Rada Rodziców). Zapraszamy do
kreatywności. (Uzasadnienie powinno być wypełnione komputerowo, należy złożyć odręczny
podpis, a zeskanowany dokument przesłać wraz z pozostałą dokumentacją na email
polonijnyrodzicna6@gmail.com ).