Dokumenty

Portland, grudzień 2023 r.

Szanowni Prezesi Organizacji Oświatowych,
Szanowni Dyrektorzy Szkół Polonijnych,

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły polonijne do udziału w VII edycji konkursu “Polonijny Rodzic na 6” – 2024, który rozpocznie się 1 stycznia i będzie trwał do 31 marca 2024 roku. Konkurs został zainicjowany przez Komisję Kulturalno – Oświatową “Szkoła Polska” w Portland w ramach XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w 2018 roku i cieszył się dużą popularnością. W 2019 roku pomysłodawcy konkursu rozszerzyli jego zasięg i zaprosili szkoły polonijne z całego świata do nominowania rodziców.

Tytuł “Polonijny Rodzic na 6” jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół
polonijnych na całym świecie. Specyfika szkół polonijnych wymaga ścisłej współpracy między
nauczycielami, rodzicami, uczniami, środowiskiem w jakim działa szkoła.

Konkurs “Polonijny Rodzic na 6” ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Ma promować postawę rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i pielęgnuje język ojczysty w swoim domu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Czekamy na nominacje rodziców, którzy swoim zaangażowaniem i poświęceniem sprawie szkoły znacząco wyróżnili się w Waszej szkolnej społeczności.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Organizatorów Konkursu
Renata Dajnowska

Komisja Kulturalno – Oświatowa “Szkoła Polska” Portland, Oregon

Konkurs

polonijnyrodzicna6@gmail.com

https://www.facebook.com/polonijnyrodzicna6

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację na organizację Międzynarodowego konkursu „Polonijny Rodzic na 6 – 2021” z  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnej.

Kwota dotacji: 6921,00 PLN

Całkowita kwota zadania publicznego: 65 056,42 PLN

Zadanie publiczneWsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnejpolega na dofinansowaniu kosztów wynajmu, zakup nagród, druku, promocji oraz innych.